Fragment planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie, uchwalony uchwałą Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2019 r. poz. 2273) dotyczący terenów inwestycyjnych.

 

§ 26. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1 – 9P,U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej, składy, magazyny, tereny zabudowy usługowej, urządzenia wytwarzające energię z ogniw fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej, obiekty towarzyszące, dojazdy i dojścia, urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe;
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) minimalną intensywność zabudowy: 0,1,
b) maksymalną intensywność zabudowy: 0,8,
c) maksymalną powierzchnię zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej,
e) maksymalną wysokość zabudowy: 15 m,
f) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych 1000 m2;
4) nakaz wykonania dachów płaskich lub symetrycznych dwuspadowych o kątach nachylenia połaci dachowych 5-20º, z dopuszczalnymi odstępstwami dla elementów takich jak: elementy doświetlenia poddaszy;
5) w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejących budynków:
a) dopuszczenie zachowania istniejącej geometrii dachu oraz istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych w przypadku przebudowy lub rozbudowy budynków niespełniających wymogów pkt 4,
b) nakaz stosowania jednakowego kąta nachylenia połaci dachowych części istniejącej i dobudowanej, z wyjątkiem elementów takich jak: elementy doświetlenia poddaszy, zadaszenia wiat, wiatrołapy,
c) nakaz stosowania jednorodnego materiału i jednorodnej kolorystyki pokrycia dachu w części istniejącej i dobudowanej budynku;
6) gabaryty obiektów:
a) minimalna długość elewacji budynków przeznaczenia podstawowego: 3 m,
b) minimalna długość elewacji lub minimalny wymiar poziomy pozostałych obiektów, z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej: 1 m;
7) dla terenów lub części terenów zlokalizowanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zapisy § 8 ust. 4 i § 10 pkt 4;
8) stawkę procentową dla opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.