Ulgi podatkowe dla Inwestorów

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest instytucją właściwą dla tych firm, które chcą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy.
Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze KSSE są dostosowane do zasad obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej.

Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE mogą być naliczane wg jednego z poniższych sposobów:

1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY INWESTYCYJNE:

 • Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% (35% na terenie województw opolskiego i małopolskiego) poniesionych kosztów inwestycyjnych
 • Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej

2. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KREACJĘ NOWYCH MIEJSC PRACY:

 • Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% (35% na terenie województw opolskiego i małopolskiego) dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie
 • Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej.

3. Okres obowiązywania ulg podatkowych w podatku dochodowym:

KSSE wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów. Decyzja jest wydawana na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami KSSE lub na okres 10-12 lat poza granicami KSSE.

Ulgi podatkowe dla małych firm.

Małe firmy działające w województwie śląskim mogą liczyć na zwolnienie od podatku dochodowego CIT/PIT w wysokość 45% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy (do wyboru). W województwie opolskim ulga ta wynosi 55%.

Przykład kalkulacji pomocy publicznej dla małej firmy

Wydatki inwestycyjnePLNNowe miejsca pracyPLN
I. Zakup terenu1 mlnI. Miesięczne koszty pracy pracodawcy4 000
II. Budynki i budowle4 mlnII. Nowe miejsca pracy30
III. Inne środki trwałe5 mlnIII. Dwa lata = 24 miesiące24
suma (I + II + III)10 mlniloczyn  (I x II x III)2,88 mln
Pomoc publiczna Śląsk (45%)4,5 mlnPomoc publiczna Śląsk (45%)1,296 mln
Pomoc publiczna Opolskie (55%)5,5 mlnPomoc publiczna Opolskie (55%)1,584 mln

Województwo opolskie:

Firma nie będzie płacić podatku dochodowego CIT/PIT do momentu, w którym suma niezapłaconego podatku osiągnie 5,5 mln zł (w oparciu o wydatki inwestycyjne) lub 1,584 mln zł (w oparciu o nowe miejsca pracy).

Co możemy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania decyzji o wsparciu, będące:
  1)   ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
  2)   ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
  3)   kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
  4)   ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
  5)   kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
  6)   ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

ZASADY DZIAŁANIA W STREFIE

Firma prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu. Decyzja zawiera dwa warunki, jakie inwestor musi spełnić:

 • utworzenie określonej ilości nowych miejsc pracy na terenie strefy do określonego dnia.
 • poniesienie określonej kwoty nakładów inwestycyjnych na terenie strefy do określonego dnia.

Datę realizacji tych dwóch warunków wyznacza inwestor.

Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po uzyskaniu zezwolenia na działalność gospodarczą w strefie, w związku z realizacją nowej inwestycji.

Przedsiębiorca zobowiązuje się nie przenosić w jakiejkolwiek formie składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne:

 • przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw
 • przez okres 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

Inwestor zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą

 • przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji,
 • przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

Inwestor zobowiązuje się utrzymać deklarowane zatrudnienie

 • przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji,
 • przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

Ponadto inwestor jest zobowiązany składać spółce zarządzającej strefą – KSSE S.A.  comiesięczne sprawozdania, zawierające informacje o aktualnym stanie zatrudnienia oraz wielkości nakładów inwestycyjnych.
KSSE S.A. wykonuje okresowe, coroczne kontrole inwestorów w celu sprawdzenia faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia.

źródło KSSE